Serviciul Monitorizarea Reducerii Ofertei de Droguri

Serviciul Monitorizarea Reducerii Ofertei de Droguri

Cadru general

Reducerea Ofertei de Droguri:

 • Reducerea ofertei de droguri este un domeniu vast, divers şi complex care înglobează pe lângă activitățile concrete de aplicare a legii derulate de structurile de poliţie şi justiţie penală, şi activitatea de monitorizare, colectare, evaluare, interpretare şi corelare a datelor specifice în scopul elaborării de politici şi aplicării de măsuri eficiente de combatere a traficului de droguri.

 • Reducerea ofertei de droguri constă în totalitatea măsurilor întreprinse de instituţiile abilitate ale statului (structurile de aplicare a legii cu atribuţii în domeniu – Parchet, Poliţie, structurile cu atribuţii în monitorizarea fenomenului drogurilor şi formularea de politici în domeniu), în scopul contracarării activităţilor ilicite cu droguri prevăzute de lege şi diminuării disponibilităţii drogurilor.

Monitorizarea Reducerii Ofertei de Droguri:

 • Activitatea de monitorizare a reducerii ofertei de droguri ca parte a obiectivului general de politică publică în domeniul combaterii traficului și consumului ilicit de droguri se circumscrie segmentului de dezvoltare a unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului, în scopul susţinerii măsurilor de luptă împotriva acestuia.

 • Având în vedere rezultatul final așteptat în domeniul reducerii ofertei de droguri, și anume menţinerea la un nivel scăzut a infracţionalităţii, activitatea de monitorizare devine o cerință imperioasă, dar și o provocare, datele specifice evaluate și analizate în mod corelat furnizând suportul informațional necesar atât la nivel național pentru evaluarea și fundamentarea deciziilor în acest domeniu de intervenție, cât și la nivel internațional pentru diseminare de date privind oferta de droguri,valide și comparabile,  ca obligație a României în calitate de stat membru UE semnatar al convențiilor și acordurilor internaționale în domeniul combaterii fenomenului drogurilor.

 • Această perspectivă strategică atribuie în competența Agenţiei, pe de o parte, activități referitoare la monitorizarea și evaluarea activităţilor din Planul de Acțiune aferent Strategiei Naționale Antidrog pe domeniul reducerii ofertei de droguri – activități care intră în sfera de responsabilitate a tuturor instituțiilor nominalizate în plan, și pe de altă parte, activități de colectare, evaluare, interpretare, corelare și diseminare a datelor statistice aferente indicatorilor privind reducerea ofertei de droguri, date furnizate de structurile cu atribuții în domeniu (care se regăsesc deopotrivă în plan) și care reflectă statistic rezultatele cantitative ale activității desfășurate.

 • Ținând cont de schimbările contextului naţional şi internaţional, atât din punct de vedere al cerințelor de colectare şi raportare a datelor, dar și din punct de vedere al evoluției fenomenului,  dezvoltarea activității de colectare, analiză și diseminare a datelor statistice privind indicatorii de reducere a ofertei de droguri în mod corelat și integrat. reprezintă o prioritate.

Monitorizarea reducerii ofertei de droguri cuprinde:
Monitorizarea indicatorilor privind reducerea ofertei de droguri
Evidenţa bunurilor confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul drogurilor şi precursorilor

Concept şi obiective

Reducerea ofertei de droguri, ca şi concept, include:

 • Activităţile concrete derulate de structurile de aplicare a legii (parchet, poliţie) – ale căror rezultate concrete sunt cuprinse Capitolul Infracţionalitatea la regimul drogurilor”, din Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România;
 • Oferta de droguri (capturi, cantităţi, tipuri de droguri, preţ, puritate) – analizată în cadrul cap.X  ”Piaţa drogurilor”, din Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România;
 • Activităţi de monitorizare a celor două segmente descrise mai sus, pe baza indicatorilor privind reducerea ofertei de droguri: infracţiuni, persoane condamnate, capturi, cantităţi confiscate, etc.), dar şi a altor domenii cu incidenţă în această sferă de interes (ex. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, Legea nr. 381/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri) – prezentate în cadrul diferitelor rapoarte de evaluare.

Acest ultimul segment de activitate menţionat mai sus, cel de monitorizare, este circumscris unui număr de 13 atribuţii legale, atribuite  în competenţa Serviciului Monitorizarea Reducerii Ofertei de Droguri (SMROD), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin OMAI nr. 52/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Această perspectivă instituţională atribuie în competenţa SMROD, pe de o parte, atribuţii referitoare la monitorizarea şi evaluarea activităţilor din Planul de Acţiune aferent Strategiei Naţionale Antidrog pe acest segment de activitate care intră în responsabilitatea tuturor instituţiilor nominalizate în plan, şi pe de altă parte, atribuţii de colectare, evaluare, interpretare, corelare şi diseminare a datelor statistice aferente indicatorilor privind reducerea ofertei de droguri, furnizate de structurile cu atribuţii în domeniu (care se regăsesc deopotrivă în plan).

OBIECTIVE STRATEGICE

Strategia Naţională Antidrog 2013-2020 (extras)

Obiectiv general: Reducerea ofertei de droguri, prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia.
Acest deziderat este transpus în patru obiective specifice, astfel:

 • Cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri în România;
 • Dezvoltarea şi consolidarea sistemului instituţional şi legislativ privind combaterea ofertei de droguri;
 • Eficientizarea activităţilor specifice de combatere a ofertei de droguri, a deturnării şi traficului de precursori şi controlul domeniilor conexe: corupţie, spălare de bani, confiscarea şi recuperarea creanţelor;
 • Întărirea mecanismelor de cooperare poliţienească şi judiciară în cadrul forumurilor europene, internaţionale şi ale zonelor de interes strategic internaţional pentru România.

Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2018-2020 (extras)

În Capitolul de reducere a ofertei de droguri, sunt prevăzute 18 activităţi aferente a 4 obiective specifice. Agenţia Naţională Antidrog, prin SMROD, este nominalizată ca și responsabilă în 6 activităţi (activităţile 1.1., 2.1., 2.3., 2.4., 3.7., 4.1.) dintre acestea fiind stabilită o activitate aferentă primului obiectiv specific ”Cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri în România” pentru care Agenţia Naţională Antidrog este exclusiv responsabilă:

 • Activitatea 1.1. Colectarea, centralizarea, analizarea şi interpretarea datelor statistice privind oferta de droguri .

ro Romanian
X