Precursori de droguri

Precursori de droguri

CE SUNT PRECURSORII DE DROGURI?

Precursorii de droguri sunt substanţe chimice care sunt utilizate în primul rând pentru producția legală a unei game largi de produse, precum medicamente, parfumuri, materiale plastice, produse cosmetice, etc.

Cu toate acestea, ele pot fi, prin deturnare din circuitul licit, utilizate pentru producţia ilicită de droguri.

Având în vedere gama largă de utilizări legitime ale precursorilor de droguri, comerțul acestora nu poate fi interzis. Însă, pentru a preveni deturnarea precursorilor, au fost instituite reguli specifice, atât la nivel internațional, cât și la nivelul UE, vizând controlul comerţului lor legitim la frontierele UE și pe piața internă.

Legislaţia în domeniul precursorilor urmăreşte să atingă un echilibru între controlul necesar prevenirii deturnării acestora,  permiterii comercializării şi utilizării lor legitime, fără a crea sarcini administrative inutile.

CUM SUNT DEFINIȚI DE LEGE?

 • La nivel mondial: „Red List” – substanţele înscrise în tabelele I şi II din Convenţia ONU din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope şi sărurile acestora în toate cazurile în care existența acestor săruri este posibilă.

 • La nivel european:
  • substanţe clasificate: substanţele înscrise în anexele regulamentelor europene inclusiv amestecurile și produșii naturali conținând aceste substanț În funcţie de nivelul de control sunt 4 categorii de substanţe.

  • substanţe neclasificate: substanţe care, deși nu sunt menționate în anexele regulamentelor europene, sunt identificate ca fiind utilizate la fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope.

CUM  SUNT CONTROLAŢI?

     La nivel mondial

 • Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit în droguri narcotice și substanțe psihotrope adoptată la Viena la 19 decembrie 1988 – articolul 12 din Convenție se referă în mod specific la „substanţele utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope” şi prevede că ţările trebuie să implementeze măsuri pentru controlul și monitorizarea comerțului legitim de precursori de droguri ca o modalitate esențială de a preveni deturnarea acestora.

 • Rezoluții ale Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite (ECOSOC) și ale Comisiei pentru stupefiante (CND) care reiterează dispozițiile și extinderea cadrului de control al Convenției din 1988.

La nivel european, inclusiv în România: se aplică măsuri armonizate pentru controlul și supravegherea, în interiorul Uniunii, a substanțelor utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope, cu scopul de a împiedica deturnarea acestora  precum şi măsuri pentru monitorizarea comerțului între Uniune și țări terțe, aplicate  importurilor, exporturilor și activităților intermediare acestora.

Agenţia Naţională Antidrog prin Serviciul Precursori este autoritatea competentă în sensul regulamentelor europene, având  obligaţia asigurării respectării la nivel naţional a tuturor obligaţiilor stabilite prin acestea.

Contactul operatorilor și utilizatorilor de precursori de droguri cu autoritățile naționale relevante, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege, se realizează prin Serviciul Precursori care are rol de ghișeu unic privind precursorii de droguri.

FUNCŢII GENERALE ȘI RESPONSABILITĂŢI
SERVICIUL PRECURSORI:

 • monitorizează operatorii şi operaţiunile cu substanţe clasificate şi neclasificate, în vederea asigurării legalităţii operaţiunilor cu precursorii de droguri şi aplică măsurile de control administrativ prevăzute de lege;

 • coordonează, la nivel naţional, activităţile desfăşurate de autorităţile şi instituţiile naţionale cu atribuţii în domeniul prevenirii deturnării precursorilor de droguri;

 • asigură cooperarea cu societatea civilă , autorităţile şi organismele internaţionale din domeniul precursorilor de droguri, prin organizarea sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanţi ai acestora, informări, schimburi de date, precum şi orice alte activităţi necesare îndeplinirii funcţiilor specifice;

 • constituie şi gestionează baza naţională de date privind precursorii de droguri;

 • constituie punct de contact unic în raport cu baza europeană de date privind precursorii;

 • colectează date la nivel naţional, estimează necesarul licit de precursori, transmite Comisiei Europene şi INCB comunicările privind aplicarea măsurilor de supraveghere a comerțului cu substanțe clasificate și cu substanțe neclasificate la nivel intracomunitar şi extracomunitar.

 
INSTRUMENTE ŞI MECANISME INTERNAŢIONALE DE MONITORIZARE ALE SERVICIULUI PRECURSORI:

 • Participă în proiecte internaţionale de monitorizare, în scopul prevenirii deturnării acestora din circuitul licit, în cadrul cărora au fost dezvoltate operaţiuni sectoriale, cu aplicare limitată în timp, axate pe una sau mai multe substanţe, sau limitate la o arie specifică care vizează monitorizarea pe termen lung a principalelor substanţe folosite la fabricarea ilicită a drogurilor.

 • Pentru asigurarea legalităţii operaţiunilor  cu precursori, participă la nivel mondial la sistemul online de pre-notificare a operaţiunilor de export (PEN Online)  .
 •  Participă la sistemul de notificare a incidentelor cu precursori (PICS Online).

Legislaţie în domeniul precursorilor de droguri

1. Texte internaţionale
Convenţia din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope

2. Reglementări comunitare
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursorii de droguri între Uniune şi ţările terţe, cu modificările şi completările ulterioare;
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1011/2015 AL COMISIEI din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei.
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1013/2015 AL COMISIEI din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Uniune și țările terțe cu precursori ai drogurilor.

3. Reglementări naţionale
Legea nr. 142 din 18 iunie 2018 privind precursorii de droguri;
HOTĂRÂRE nr. 236 din 18 aprilie 2019 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
ANEXE HG 236 / 2019

Agenţia Naţională Antidrog
Serviciul Precursori

B-dul Unirii nr.37, bloc A4, Sector 3, Bucureşti
Tel: 021 303 70 80 int: 21738/ 21739/ 21740/ 21760
Fax: 021 314 76 77
E-mail: precursori @ ana.gov.ro
ro Romanian
X