Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanie

Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanie

Reţeaua Europeană de Informaţii cu privire la Droguri şi Dependenţa de Droguri (REITOX)

Pornind de la necesitatea înfiinţării unui centru care să gestioneze sursele de informare la nivel european, la data de 8 februarie 1993, a fost adoptat Regulamentul Consiliului Europei nr. 302 cu privire la înfiinţarea Observatorului European de Droguri şi Toxicomanie (OEDT), cu sediul la Lisabona, având ca principală atribuţie furnizarea, către Comunitatea Europeană a Statelor Membre, de date şi informaţii obiective, relevante şi comparabile la nivel european în legătură cu drogurile şi consecinţele acestora.

Totodată, s-a dorit ca fiecare Stat Membru să-şi creeze un Punct Naţional Focal prin care să-şi dezvolte propria reţea informaţională, care să acopere atât aspectele sociale şi medicale, cât şi pe cele referitoare la traficul de droguri şi combaterea acestuia.

Fiecare dintre aceste puncte focale urma să reprezinte principala interfaţă de informare dintre Statele Membre şi Observatorul European de Droguri şi Toxicomanie (OEDT), constituind împreună Reţeaua Europeană de Informaţii cu privire la Droguri şi Dependenţa de Droguri (REITOX). Sarcina acestor puncte focale, inclusă în responsabilităţile Statelor Membre, este să furnizeze OEDT toate informaţiile solicitate în cadrul programului de lucru al Observatorului sau să satisfacă solicitările ad hoc ale decidenţilor politici şi ale altor parteneri cheie ai OEDT. Standardele de calitate şi termenele impuse de OEDT trebuie respectate. De asemenea, Punctele Naţionale Focale sunt, alături de OEDT, responsabile pentru diseminarea largă la nivel naţional a rezultatelor activităţii OEDT şi ale Reţelei Europene de Informaţii cu privire la Droguri şi Dependenţa de Droguri (REITOX).

În prezent, Observatorul European de Droguri şi Toxicomanie cu sediul la Lisabona coordonează o reţea de puncte naţionale focale, stabilite în cele 27 state membre, Croaţia, Norvegia, Turcia şi unul la Comisia Europeană.

În activitatea sa de colectare şi schimb de informaţii în materie de droguri, Observatorul european are ca partenere mai multe organisme şi organizaţii, cum ar fi: Interpol, Europol, Grupul Pompidou al Consiliului Europei, UNDCP, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi altele.

Observatorul, şi implicit reţeaua REITOX, desfăşoară două tipuri de activităţi – obligatorii şi adiţionale – în baza unor planuri de lucru elaborate atât anual, cât şi pentru perioade de câte trei ani. Un plan de lucru conţine o matrice tematică ce oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor domenii de activitate (monitorizarea situaţiei drogurilor, analizarea reacţiilor la problema drogurilor şi impactul politicilor aplicate) şi respectiv, obiectivele strategiei concretizate în Planul de Acţiune pentru aceeaşi perioadă; cea de-a doua secţiune a planului de lucru conţine o listă de priorităţi, rolul OEDT în cadrul fiecărei activităţi şi partenerii implicaţi.

Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanie (ORDT) – Prezentare

La nivel naţional, fiecare Punct Naţional Focal trebuie să fie principala instituţie care conlucrează îndeaproape cu toţi partenerii relevanţi ce colectează, produc şi/ sau analizează date din domeniul drogurilor. Punctele Naţionale Focale trebuie să colaboreze îndeaproape cu oameni de ştiinţă, decidenţi politici şi specialişti din domeniu. De asemenea, Punctele Naţionale Focale trebuie să urmărească şi să analizeze tendinţele în plan ştiinţific, juridic şi în domeniul politicilor din ţările lor.

În România, Punctul Naţional Focal este Serviciul Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanie (ORDT) din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog.

În contextul aderării la Uniunea Europeană, stabilirea atribuţiilor ORDT a avut în vedere Decizia Consiliului Europei nr. 302/1993 cu privire la înfiinţarea Observatorului European de Droguri şi Toxicomanie (OEDT), cu modificările şi completările ulterioare şi Decizia Consiliului Europei JHA/387/2005 privind schimbul de informaţii, evaluarea riscului şi controlul substanţelor psiho-active nou apărute pe piaţă. De asemenea, în baza punctului 22, subpunctul 64 din capitolului V – INFORMARE, CERCETARE ŞI EVALUARE al Planului de Acţiune al Uniunii Europene în materie de droguri pentru perioada 2009-2012, se încheie anual un contract între OEDT şi ANA (care se derulează prin ORDT), în care se stipulează obligativitatea unui mandat oficial care să asigure operativitatea Punctului Naţional Focal.

Realizarea misiunii ORDT – colectare, analiză şi raportare a datelor către structurile Uniunii Europene şi Naţiunilor Unite a fost asigurată, în principal, prin atragerea de fonduri externe începând cu anul 2004: Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Programul Cercetare de Excelenţă – Proiect Monitorizarea variaţiilor psihosomatice la pacienţii toxicodependenţi în timpul terapiei de substituţie, contract anual OEDT. De asemenea, au fost derulate programe prin cooperare cu organizaţii internaţionale – UNAIDS, UNODC, UNICEF, Puncte Naţionale Focale pe Droguri din alte state membre ale UE.

Principalele activităţi ale Observatorului Român de Droguri şi Toxicomanie sunt:

1. actualizarea Raportului Naţional în care este prezentată situaţia drogurilor la nivel naţional;
2. actualizarea sistemului de informaţii cu privire la activităţile de reducere a cererii (EDDRA);
3. participarea la programul de avertizare rapidă (Early Warning System);
4. actualizarea hărţilor informaţionale ale punctului focal, cu excepţia celor din domeniul reducerii cererii pentru care există un program separat (EDDRA);
5. îndeplinirea tuturor activităţilor necesare implementării indicatorilor cheie epidemiologici;
6. coordonare, evaluare; implementare de cercetări în domeniu.

ORDT – membru al Sistemului Rapid de Avertizare Timpurie pe pieţele europene- „Early warning system” (EWS)

Serviciul Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanie este responsabil şi de coordonarea Reţelei Naţionale de Avertizare Timpurie privind substanţele psihoactive nou apărute pe piaţă.

În acest scop ORDT colectează şi diseminează date prin Sistemul Rapid de Avertizare Timpurie pe pieţele europene – „Early warning system” (EWS) coordonat de EMCDDA ca urmare a deciziei în baza deciziei Consiliului 11 al Uniunii Europene articolul 5.1 Decizia 2005-387-JHA.

Se procesează date privind alertele de substanţe noi psihoactive, cu posibile implicaţii nocive asupra sănătăţii, şi se redactează anual şi la cerere rapoarte privind cantitatea, caracteristicile şi trendurile nou apărute pe piaţă.

Se organizează în mod regulat întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai Europol, Laboratorului de Analiză a Drogurilor din cadrul IGPR, INML, ai Laboratoarelor de Toxicologie ale Spitalelor de Urgenţă, Centrelor de tratament şi clinicilor de psihiatrie care au contact cu persoane dependente de substanţe psihoactive, ONG-uri active pe piaţa serviciilor de harm reduction şi cu alte persoane resursă pentru evaluarea riscurilor generate de aceste droguri noi.

De asemenea, ORDT monitorizează activ pe baza instrumentelor specifice de cercetare sociologică calitativă şi cantitativă piaţa drogurilor nou apărute.

Alte activităţi ale ORDT

Adiţional, pentru ORDT există şi activităţi voluntare, care presupun lucrul alături de OEDT la elaborarea de concepte care vizează:
1. reducerea impactului negativ asupra sănătăţii;
2. prevalenţa în rândul consumatorilor tineri;
3. succesul tratamentului;
4. oferta de drog;
5. criminalitatea asociată drogurilor;
6. implementarea strategiei;
7. contribuţia la strategia de aderare.

Indicatori de raportare

I. INDICATORII EPIDEMIOLOGICI CHEIE

1. Prevalenţă şi stabilirea modelelor de consum al drogurilor în populaţia generală (sondaje de opinie);
Scop: Să se obţină măsurarea comparabilă şi relevantă a modelului de consum a diferitelor droguri în populaţia generală, atitudinile şi elementele comportamentale ale grupurilor populaţionale. În mod obişnuit, studiile repetate oferă informaţii despre modificările produse în consumul de droguri. Aceasta reprezintă informaţia de bază în evaluarea situaţiei, monitorizarea tendinţelor, identificarea priorităţilor, planificare şi evaluarea politicilor de răspuns.

2. Prevalenţă şi stabilirea modelelor de consum problematic al drogurilor (statistici privind prevalenţa/ incidenţa estimate şi studii în rândul consumatorilor de droguri);
Scop: Furnizarea de estimări comparabile şi relevante referitoare la prevalenţa şi modelele de consum de droguri problematice, cum ar fi dependenţa de heroină sau injectarea de droguri, care nu sunt relevant măsurate prin sondaje. Acest indicator este utilizat pentru evaluarea nevoilor de tratament sau a măsurilor de reducere a consecinţelor dăunătoare sănătăţii şi oferă o bază pentru estimarea altor costuri sociale, cum ar fi criminalitatea asociată consumului.

3. Boli infecţioase asociate consumului de droguri (prevalenţa şi incidenţa HIV/ SIDA, hepatite B şi C în rândul consumatorilor de droguri injectabile)
Scop: Obţinerea măsurătorilor comparabile şi relevante asupra nivelurilor de infectare cu virusul hepatitelor B, C şi HIV în populaţia consumatoare de droguri şi, în particular, a tendinţelor în prevalenţa şi incidenţa noilor infecţii în rândul consumatorilor de droguri injectabile. De acest indicator este nevoie pentru a identifica priorităţile de prevenire a viitoarelor infecţii, pentru a prevedea nevoile şi costurile îngrijirilor medicale şi de a monitoriza impactul intervenţiilor de prevenire. În plus, datele pot fi utilizate pentru estimarea indirectă a incidenţei, prevalenţei şi tendinţelor în injectarea de droguri.

4. Decese ca urmare a consumului de droguri şi mortalitate în rândul consumatorilor de droguri (registre speciale pentru statistici privind mortalitatea în populaţia generală și studii de cohortă privind mortalitatea în rândul consumatorilor de droguri):

a) decese acute (directe) legate de consumul de droguri
Scop: Obţinerea informaţiilor comparabile şi relevante referitoare la numărul şi caracteristicile persoanelor care mor ca urmare a consecinţei directe a consumului de droguri (decese acute sau directe induse de drog – supradoza). Acesta este un indicator important privind impactul asupra sănătăţii în cazul consumului de droguri problematice. 

b) mortalitate (toate cauzele în rândul consumatorilor)
Scop: Obţinerea informaţiilor comparabile şi relevante referitoare la toate cauzele de mortalitate în grupurile definite de consumatori de droguri problematice, urmăriţi în timp. Acesta oferă o estimare mai bună şi mai cuprinzătoare a riscului relativ în diferitele cauze de deces, în grupurile vizate, incluzând şi decesele indirecte (boli, accidente, sinucideri).

5. Admiterea la tratament ca urmare a consumului de droguri (statistici de la centrele de tratament cu privire la pacienţii care încep tratamentul).
Scop: Obţinerea informaţiilor comparabile şi relevante referitoare la numărul şi caracteristicile persoanelor care au început tratament pentru consumul de droguri. Informaţiile referitoare la dimensiunile şi profilul acestei populaţii, precum şi cele referitoare la modelul lor de consum (de exemplu, injectare, policonsum) pot fi utilizate pentru a identifica tipologiile în utilizarea serviciilor, evaluarea nevoilor de resurse şi planificarea şi evaluarea serviciilor destinate consumatorilor. De asemenea, furnizează un indicator indirect al tendinţelor în consumul de droguri şi este o bază bogată pentru explorarea în adâncime a prevalenţei.

II. INDICATORI DE MONITORIZARE A REDUCERII OFERTEI

Pentru o monitorizare eficientă şi complexă a situaţiei drogurilor, în afara indicatorilor cheie epidemiologici, mai există o serie de indicatori asociaţi componentei de reducere a ofertei de droguri, aceştia ţinând mai mult de resortul justiţiei şi afacerilor interne.
Dintre indicatorii de ofertă pot fi menţionaţi următorii:
– disponibilitate şi oferta pe piaţa ilicită
– preţul şi puritatea drogurilor
– criminalitatea asociată drogurilor, atât consumului cât şi traficului de droguri
– numărul de arestări
– capturile de droguri.

III. INDICATORI SOCIALI

– excluderea socială
– costurile sociale asociate consumului.

Serviciul Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanie
Telefon: 021 303 70 80/ 21706/ 21731, 021 316.47.97
Fax: 021 316.47.97
E-mail: ordt @ ana.gov.ro

ro Romanian
X