Centrul Național de Formare și Documentare în domeniul drogurilor

Centrul Național de Formare și Documentare în domeniul drogurilor

Principii:
CALITATE,
PROFESIONALISM,
EFICIENŢĂ

Obiectivul CNFDD: sprijină sistemul integrat de asistenţă bio-psiho-socială a consumatorilor de droguri din România având în vedere următoarele:
     – nevoile individuale ale cursantului
     – aplicabilitatea rezultatelor formării în practică
     – relevanţa faţă de cerinţele pieţei muncii şi ale comunităţii.

Centrul Naţional de Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor este un centru orientat către comunitate, adresându-se atât prin componenta de formare cât şi cea de documentare, nu numai personalului Ministerului Afacerilor Interne, specialiştilor Agenţiei Naţionale Antidrog, ci şi instituţiilor partenere şi reprezentanţilor structurilor societăţii civile.
Centrul Naţional de Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor utilizează în formarea de specialişti în domeniul drogurilor principiile educaţiei pentru adulţi, iar prin componenta de documentare, realizează legătura cu structuri naţionale şi internaţionale cu atribuţii în ceea ce priveşte diseminarea de informaţii şi schimbul de bune practici în domeniul drogurilor.

ATRIBUȚII:
I. PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE CENTRULUI SUNT:

FORMARE

 • coordonare şi organizare de programe proprii de formare profesională continuă pentru toate categoriile de personal cu studii superioare care lucrează în domeniul drogurilor la nivel central şi teritorial;

 • organizare de sesiuni de formare de bază şi specifică pentru specialişti ai instituţiilor partenere în implementarea S.N.A., dar şi pentru reprezentanţi ai societăţii civile;

 • organizarea de sesiuni de formare şi manifestări acreditate de principalele organizaţii profesionale din România cu atribuţii în domeniul formării: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Casa Corpului Didactic, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali etc;

 • organizarea programului de perfecţionare conform standardului ocupaţional pentru ocupatia FORMATOR, cod COR 241205,

  • dezvoltarea programei cadru de formare.

 ACREDITARE

 • avizarea cererilor de acreditare a sesiunilor de formare în domeniul drogurilor organizate de alte organisme din domeniul guvernamental şi neguvernamental,

 • avizarea materialelor de curs interne,

 • participarea la examinarea finală a cursanţilor,

 • eliberarea certificatelor de participare.

DOCUMENTARE

 • gestionează fondul documentar al ANA

 • asigură legătura cu publicul larg şi specialiştii din domeniu,

 • oferă cadrul necesar derulării activităţii de documentare precum și practicii de specialitate circumscrise cooperării cu mediul academic;

 • colaborează cu structurile de profil de la nivel naţional prin schimb de materiale documentare şi participare la procesul decizional în domeniul informării şi documentării,

 • asigură informarea structurilor și partenerilor prin transmiterea informatiilor nou apărute în domeniu sau a publicaţiilor, articolelor şi studiilor disponibile.

CNFDD sprijină formarea profesională iniţială şi continuă, precum şi nevoile de documentare ale specialiştilor cu atribuţii în domeniul drogurilor din România.

GRUPURI ŢINTĂ:

Pornind de la rezultatele obţinute până în prezent în cadrul ANA în domeniul formării pe problematica drogurilor, CNFDD derulează sesiuni de formare în domeniul drogurilor, pe cele două componente cheie: reducerea cererii şi reducerea ofertei de droguri,  pentru următoarele grupuri ţintă:

 • psihologi cu drept de liberă practică,

 • cadre didactice,

 • specialişti M.A.I.,

 • specialişti A.N.P.,

 • specialişti DGASPC,

 • asistenţi sociali,

 • medici,

 • sociologi,

 • personal din domeniul aplicării legii,

 • judecători,

 • alte categorii profesionale implicate în domeniul drogurilor (jurnalişti, voluntari antidrog).

II. RESURSE EXISTENTE CARE POT FI UTILIZATE ÎN DEZVOLTAREA CNFDD:

 • 90 formatori din cadrul ANA, atestaţi în domeniul formării de Autoritatea Naţională pentru Calificări / Ministerul Educaţiei Naţionale,

 • specialişti care au beneficiat de formare în diverse domenii aferente drogurilor şi adicţiilor,

 • dotare tehnică necesară:

  • spaţii de lucru (sală conferinţă),

  • echipamente IT,

  • echipament translaţie simultană,

  • echipament sonorizare,

  • ecran proiecţie,

  • flipchart,

 • materiale documentare pe suport clasic şi în format electronic,

 • ghiduri şi manuale publicate în domeniul drogurilor şi al formării,

 • suporturi de curs avizate intern,

 • bază documentară (format clasic şi multimedia),

 • parteneriate inter-instituţionale iniţiate până în prezent în domeniul formării şi documentării.

III. EXEMPLE DE PROGRAME DE FORMARE ÎN DOMENIUL DROGURILOR

ANA prin CNFDD organizează programe de formare pe baza programei cadru de formare în următoarele domenii: formare de bază în domeniul drogurilor, formare specifică în domeniul drogurilor (la solicitarea instituţiilor partenere), prevenirea consumului de droguri, consiliere antidrog, legislaţie în domeniul drogurilor, reintegrarea şi reinserţia socială a consumatorilor de droguri, politici în domeniul drogurilor,  etc.

 EXEMPLE PROGRAME FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ:

1. Formare de bază în domeniul drogurilor

 Beneficiari: specialişti DGASPC, cadre didactice, magistraţi, voluntari antidrog, consilieri şcolari, poliţişti locali, jandarmi, poliţişti ordine publică etc.

2. Formare de bază şi specifică în domeniul drogurilor

Beneficiari: specialişti ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, poliţişti rutieri, magistraţi, medici etc.

3. Consilierea părinţilor în prevenirea consumului de droguri

Beneficiari: cadre didactice, consilieri şcolari

4. Management de caz în asistenţa consumatorilor de droguri

Beneficiari: consilieri școlari

5. Formare de bază în domeniul prevenirii consumului de droguri

Beneficiari: poliţişti locali, cadre didactice, jandarmi etc.

6. Prevenirea consumului de droguri – NECENZURAT

Beneficiari: cadre didactice

7. Formare de bază în domeniul drogurilor şi modalităţi de prevenire a supradozei la opiacee

Beneficiari: specialişti A.N.P.

8. Cum să creştem sănătoşi

Beneficiari: cadre didactice

9. ABC-ul emoţiilor

Beneficiari: cadre didactice

10. Formare de bază pentru personalul nou al Agenţiei Naţionale Antidrog

Beneficiari: angajaţii noi ai A.N.A.

Conform ultimului raport de activitate al CNFDD, în anul 2018 au fost organizate şi derulate la nivel central şi teritorial 93 sesiuni de formare, cu un total de 1492 beneficiari.

Progresele care au avut loc în ultimul timp în majoritatea domeniilor cunoaşterii au determinat transformări complexe la nivelul societăţii şi al diverselor sale componente, inclusiv al structurilor de informare-documentare. Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informării şi comunicării a avut consecinţe majore asupra activităţilor din aceste structuri şi a dus la o reconturare a misiunii lor în cadrul societăţii. Democratizarea accesului la informaţie, în fapt, crearea posibilităţii oricărui cetăţean de a avea acces la informaţia de care are nevoie, utilizând tehnologiile moderne, a generat noi forme de realizare a serviciilor şi produselor de informare şi diseminare a informaţiei.

Sistemul de informare – documentare – diseminare de informaţii permite colectarea de documente şi informaţii, prelucrarea, organizarea şi valorificarea acestora către toţi beneficiarii săi: studenţi, cadre didactice, structuri ale administraţiei publice centrale şi locale, comunitate (ONG – uri, asociaţii, colectivităţi locale etc.), furnizori.

Agenţia Naţională Antidrog  reprezintă un mediu aparte, unde se regăsesc cele mai variate şi mai complexe cerinţe de informare – documentare şi în care tehnologiile de informare şi comunicare au un impact major asupra modului în care funcţionează, obiectivul general constând în transmiterea de informaţii viabile şi ştiinţifice în vederea realizării unei reţele resursă- umană care la rândul ei să transmită aceste informaţii.

Activitatea de informare-documentare-diseminare de informaţii este o disciplină de sine stătătoare, cu mijloace şi tehnici de lucru specifice şi un limbaj caracteristic. Ea s-a născut din cerinţa de adaptare şi de control a fenomenului “exploziei informaţionale“ contemporane.

Informarea este procesul de selecţie, prelucrare şi transmitere a informaţiilor în scopul cunoaşterii.

Documentarea este procesul de prelucrare permanentă şi sistematică a materialelor necesare informării.

Diseminarea este furnizarea/transmiterea, în funcţie de o cerere bine definită de utilizator, a unor elemente de informare documentară corespunzătoare.

Accesul liber al tuturor factorilor interesaţi la informaţii şi materiale documentare se asigură prin promovarea la scară naţională a bazei de date bibliografice, a accesului la publicaţii şi documente, dar şi prin relaţii intra şi inter-instituţionale, în scopul facilitării schimbului de informaţii.

Obiectivul general al sesiunilor de informare-diseminare de informaţii constă în transmiterea de informaţii viabile şi ştiinţifice în vederea realizării unei reţele resursă- umană care să transmită aceste informaţii, şi a creşterii vizibilităţii instituţionale.

Sinteze documentare

Rețea națională biblioteci

Resurse documentare

Materiale bibliografice în domeniul drogurilor

Desfăşurarea activităţii de practică urmăreşte consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor şi deprinderilor practice ale studenţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care aceştia se instruiesc. Activitatea de practică doreşte să completeze într-o modalitate cât mai adecvată activitatea didactică prin care studenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice de bază; astfel, în mod evident, practica de specialitate contribuie la desăvârşirea competenţelor şi abilităţilor profesionale ce se cer pentru ocuparea posturilor, conform standardelor ocupaţionale actuale şi cadrului naţional al calificărilor.

Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de studenţi şi masteranzi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire, respectiv de formare iniţială a studenţilor/masteranzilor.

Organizator de practică – instituţia de învăţământ superior care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative, potrivit legislaţiei române în vigoare.

Partener de practică – instituţie centrală ori locală sau orice altă persoana juridică din România, ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei Naţionale şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor, respectiv Agenţia Naţională Antidrog.

Practicant – studentul sau masterandul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

Cadru didactic supervizor – persoana desemnată de organizatorul de practică, care va asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică.

Tutore – persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

Portofoliu de practică – documentul ataşat Contractului – Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practică ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competențele.

Instituţii guvernamentale implicate în lupta antidrog

 1. Ministerul Public – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – http://www.diicot.ro/
 2. Ministerul Sănătăţii – http://www.ms.ro/
 3. Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog – http://www.politiaromana.ro/crima_organizata.htm
 4. Ministerul Justiţiei – Direcţia de Probaţiune – http://www.just.ro/directia-nationala-de-probatiune/
 5. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – www.anp.gov.ro
 6. Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea Naţională a Vămilor – http://www.customs.ro/ 
 7. Ministerul Educației Naționale – https://www.edu.ro/index.php
 8. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – http://www.mmuncii.ro
 9. Ministerul Tineretului și Sportului  – http://mts.ro/
 10. Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului – https://www.dgas.ro/
 11. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – http://www.onpcsb.ro/
ro Romanian
X