Organizare

Organizare

Misiunea

Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi în domeniul asistenţei integrate a consumatorilor, politici aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.
 

Viziune

Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului.
 

Principii

 • Prioritatea – Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de  către Guvernul României.
 • Continuitatea – Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent și se bazează pe experienţa anterioară.
 • Abordarea globală, unitară, multidisciplinară şi echilibrată – Măsurile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie să se încadreze în concepţia internaţională de combatere a fenomenului.
 • Coordonarea – Pentru asigurarea unei abordări unitare cu privire la fenomenul drogurilor, activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie coordonate şi integrate în programe şi instrumente practice, cu respectarea autonomiei funcţionale.
 • Cooperarea – Lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri are la bază cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional cât şi internaţional.
 • Legalitatea – Întreaga activitate de reducere a cererii şi ofertei de droguri se desfăşoară cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei naţionale în materie, precum şi a prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care România este parte.
 • Deschiderea instituţională – Prin creşterea gradului de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei asupra pericolului reprezentat de creşterea consumului de droguri, urmărim implicarea societăţii civile în programele şi proiectele de prevenire. Pe de altă parte, promovăm cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
 • Rigurozitatea ştiinţifică – Presupune adaptarea politicilor de răspuns în funcţie de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. O abordare deschisă, fără idei preconcepute, pornind de la concluzii ştiinţific fundamentate reprezintă factorul decisiv în găsirea soluţiilor instituţionale.
 • Umanismul – Respectarea demnităţii umane pentru cei cu comportamente dependente (droguri, alcool, tutun, altele) conduce la înţelegerea complexităţii şi a relevanţei fiecărui istoric individual, familial şi social.
 • Specificitatea – Perceperea realităţilor şi fenomenelor este mai bine simţită pe plan local, iar construirea politicilor de răspuns trebuie să pornească de la necesităţile specifice fiecărei zone, implicând potenţialul local pentru atingerea obiectivelor propuse.

Valori

Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori:

 • Comunitatea
 • Ţara
 • Credinţa
 • Familia
 • Prietenii

Agenţia Naţională Antidrog a luat fiinţă în anul 2003, prin instituţionalizarea cadrului de lucru al Comisiei Interministeriale Antidrog şi crearea unei structuri guvernamentale moderne, care să răspundă cerinţelor europene în domeniu.

Preluând atribuţiile deţinute de Comisia Interministerială, noua instituţie urma să asigure la nivel naţional coordonarea unitară a luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri, pe baza unei strategii naţionale, context în care, îi revenea şi misiunea de a asigura elaborarea, dezvoltarea şi promovarea politicilor în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.
Prima Strategie Naţională Antidrog (pentru perioada 2003-2004), a fost elaborată drept răspuns la întâmpinarea unei dificultăţti acute în planul coerenţei decizionale şi al unităţii de acţiune în domeniul combaterii şi prevenirii consumului şi traficului ilicit de droguri, dificultate resimţită în perioada funcţionării Comisiei Interministeriale Antidrog.
Totodată, prin înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog, s-a creat pentru prima dată posibilitatea abordării problematicii drogurilor din perspectivă interdisciplinară, în acest sens, colectivul noii instituţii reunind medici, jurişti, psihologi, sociologi, asistenţi sociali, farmacişti, chimişti, specialişti în domeniul educaţiei şi al prevenirii criminalităţii etc.

Amplificarea fenomenului drogurilor şi în ţara noastră, pe fondul dezvoltării reţelelor de criminalitate organizată transnaţională, a condus la necesitatea intensificării eforturilor pentru combaterea lui. Astfel, cea de-a doua Strategie Naţională Antidrog (pentru perioada 2005-2012), prin care Guvernul României considera lupta antidrog ca o prioritate naţională, s-a elaborat în concordanţă cu cerinţele europene în acest domeniu, fiind din acest punct de vedere racordată la dimensiunea internaţională a fenomenului, dar şi la specificitatea naţională a acestuia.

Pornind de la experienţa acumulată de-a lungul timpului, în actuala viziune a Agenţiei Naţionale Antidrog, se urmăreşte ca în România să funcţioneze un sistem coerent, integrat şi profesionist de servicii de asistenţă destinate consumatorilor de droguri, prin care să se asigure un nivel de receptivitate ridicat faţă de nevoile consumatorilor de droguri. Toate acestea vor conduce în final la menţinerea unui nivel scăzut al prevalenţei consumului de droguri.

Structură şi funcţionare

Agenţia Naţională Antidrog are în structura sa organizatorică: Conducerea Agenţiei, Compartimentul Documente Clasificate şi Secretariat, Compartimentul Control Intern, Compartimentul Juridic, Compartimentul Relaţii Publice, Compartimentul Centrul Naţional de Formare şi Documentare în domeniul drogurilor, Compartimentul Comunicaţii şi Informatică, Serviciul Analiză Strategică, Planificare şi Politici, Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Logistică, Biroul Resurse Umane, Structura de Securitate, Serviciul Reducerea Cererii de Droguri, Serviciul Monitorizarea Reducerii Ofertei de Droguri, Serviciul Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanie, Serviciul Precursori şi Serviciul Relaţii Internaţionale şi Programe.

Relaţiile în cadrul structurilor organizatorice sunt ierarhice, iar cele dintre structuri sunt funcţionale, de consultare şi colaborare.

Agenția este condusă de către Director. Acesta este coordonatorul naţional al activităţilor de reducere a cererii şi ofertei de droguri. Directorul Agenţiei este ordonator de credite şi reprezintă Agenţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

Directorul Agenţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale antidrog şi a planurilor de acţiune adoptate şi acţionează pentru aplicarea acestora;
b) urmăreşte aplicarea convenţiilor şi a acordurilor internaţionale la care România este parte şi propune, prin Ministerul Afacerilor Interne, Guvernului măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;
c) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Afacerilor Interne;
d) propune spre aprobare ministrului afacerilor interne ștatul de funcţii al Agenţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul propriu.

În cadrul Agenţiei funcţionează structuri regionale, fără personalitate juridică, care au în componență unul sau mai multe centre regionale de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog /programe de asistenţă integrată în adicţii, în funcţie de tipul serviciilor acordate consumatorilor, şi a căror organizare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.

Un centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog sau/şi programe de asistenţă integrată în adicţii este prevăzut cu cel puţin 3 posturi, corespunzătoare specializării în unul dintre domeniile: medical, psihosociologic şi al asistenţei sociale şi, după caz, şi cu posturi corespunzătoare specializării în domeniile prevenirea criminalităţii şi educaţie-învăţământ.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, ministerele şi instituţiile publice centrale şi locale, cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi al asistenţei consumatorilor, precum şi furnizorii privaţi de servicii pentru consumatori au obligaţia să furnizeze, la cererea Agenţiei, datele referitoare la fenomenul drogurilor.

Atribuţiile principale ale Agenţiei Naţionale Antidrog

a) elaborează, pe baza propunerii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul Strategiei naţionale antidrog şi planul său de acţiune şi le supune spre aprobare Guvernului;
b) asigură coordonarea activităţii desfăşurate de instituţiile, organizaţiile guvernamentale implicate în realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia naţională antidrog;
c) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în scopul realizării obiectivelor prevăzute în Strategia naţională antidrog;
d) monitorizează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii în implementarea Strategiei naţionale antidrog şi evaluează ori de câte ori se impune stadiul realizării acesteia;
e) colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter personal şi statistic în domeniul său de competenţă, în condiţiile legii;
f) efectuează studii, cercetări şi analize privind evoluţia fenomenului traficului şi consumului ilicit de droguri;
g) întocmeşte anual, pe baza datelor furnizate, raportul naţional privind evoluţia și nivelul traficului şi consumului ilicit de droguri, pe care îl înaintează, prin Ministerul Afacerilor Interne, Guvernului României şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;
h) îndeplineşte rolul de punct focal naţional în Reţeaua europeană de informaţii privind drogurile şi toxicomania (REITOX), conform Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie;
i) stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor în baza ghidurilor şi recomandărilor europene, în vederea furnizării de informaţii comparabile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene;
j) gestionează anual Acordul de finanţare cu Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanii şi asigură implementarea acestuia;
k) gestionează sistemul de înregistrare pentru Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri;
l) furnizează, prin structurile teritoriale, servicii integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială, precum şi servicii de prevenire;
m) elaborează, fundamentează, implementează, finanţează, monitorizează şi evaluează programul naţional şi programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, precum şi alte programe în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri;
n) monitorizează operaţiunile cu precursori, conform legii, şi constituie punct naţional focal privind precursorii de droguri;
o) asigură legătura cu organismele şi organizaţiile internaţionale şi europene cu atribuţii în domeniu, precum şi reprezentarea în cadrul acestora;
p) asigură schimbul de informaţii în cadrul Sistemului european de avertizare rapidă timpurie (EWAS);
q) propune, prin Ministerul Afacerilor Interne, modificarea legislaţiei în domeniul său de activitate;
r) acreditează şi implementează programe de formare în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri;
s) participă la aplicarea dispoziţiilor privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, prin personal anume împuternicit, potrivit legii;

t) exercită şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii.

Serviciul Reducerea Cererii de Droguri

Șef serviciu comisar șef de poliție Diana ȘERBAN

Serviciul Monitorizarea Reducerii Ofertei de Droguri

Șef serviciu comisar șef de poliție Andreea-Cristina CHELARU-PREDA

Serviciul Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanie

Împuternicit șef serviciu comisar de poliție Ruxanda ILIESCU

Serviciul Precursori

Șef serviciu comisar șef de poliție Rodica MITOIU

Serviciul Relaţii Internaţionale şi Programe

Împuternicit șef serviciu comisar șef de poliție Marius-Iulian PALADE

Serviciul Analiză Strategică, Planificare și Politici

Împuternicit șef serviciu comisar șef de poliție Ciprian POPESCU

Serviciul Financiar-Contabilitate

Contabil șef comisar șef de poliție Delia TIMBUȘ

Serviciul Logistică

Împuternicit șef serviciu comisar de poliție Elena CRISTACHE

Biroul Resurse Umane

Împuternicit șef birou inspector principal de poliție Adrian ENE

ro Romanian
X