Legislaţie

LEGISLAȚIE

– Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;

– Legea nr. 339 din 5 decembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;

Legea nr. 381 din 28 septembrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri;

– Legea nr. 64/ 2005 privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului Europei;

– Legea nr. 194 din 7 noiembrie 2011 republicată, privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele normative în vigoare;

– H.G. nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr.461 din 11.05.2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog;

– H.G. nr. 784/09.10.2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020;

– H.G. nr. 853/31.10.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020;

– H.G. nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

– H.G. nr. 78/24.06.2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România;

– H.G. nr. 684/19.08.2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018;

– H.G. nr. 659/19.08.2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018;

– Ordinul nr. 103 din 26.04.2012 privind aprobarea Procedurii de autorizare a operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, și a cuantumului tarifelor de autorizare și evaluare;

Convenţii internaţionaleRatificate la nivel naţional prin:
Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a  fost modificată prin protocolul
din 1972;
Decretul nr. 626 din 1973 pentru aderarea României la Convenția unică asupra stupefiantelor din 1961 și la protocolul privind modificarea acesteia;
Convenția naţiunilor unite din 1971 asupra substanţelor psihotrope;Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru aderarea României la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971 și la Convenția contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 1988;
Convenția din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante și substanţe psihotrope;Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru aderarea Romaniei la Convenția asupra substantelor psihotrope din 1971 și la Convenția contra traficului ilicit de stupefiante și substante psihotrope din 1988;
Convenția cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva la 21 mai 2003;Legea nr. 332/2005 de aderare a României la Convenția cadru WHO pentru controlul tutunului (M.Of. nr. 1088/02.12.2005);
Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa   de Sud-Est, adoptată la Viena în data de 5 mai 2006.Legea nr. 214/02.07.2007 de aderare a României la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa
de Sud-Est
(M.Of. nr. 475/16.07.2007).
– Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
– Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
– Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
– Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului;
– Legea nr. 677 din 21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
– O.U.G. nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
– Ordonanţa nr. 27 din 30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
– Hotărârea nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
– Ordinul comun MSP şi MIRA nr. 770 şi respectiv nr. 192 din 2007 pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard şi de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgenţă pentru consumul de droguri, foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, cazurile înregistrate de HVC şi HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi prevalenţa infecţiilor cu HIV, HVB şi HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile, etc. (Anexa nr. 1);
– Ordin nr. 1389 din 4 august 2008 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri;
– Ordin nr. 1216/C din 18 mai 2006 privind modalitatea de derulare a programelor integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri;
– Ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Justiţiei nr. 898/725/2002 privind măsurile medicale şi educative aplicate toxicomanilor în penitenciare;
– Decizia nr. 16 din 2 octombrie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri;
– Decizia nr. 17 din 2 octombrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri;
– Decizia nr. 1862064 din 23 ianuarie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate ale programelor de prevenire a consumului de droguri în şcoală;
– Ghid de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenţilor şi tinerilor;
ro Romanian
X